Dla autorów


Polityka Otwartego Dostępu

 1. Polityka Otwartego Dostępu. Pobierz >
 2. Czasopismo nie pobiera żadnych opłat za złożenie, procedowanie, przyjęcie do druku i opublikowanie tekstów zakwalifikowanych do publikacji.

Oświadczenie autorów

 1. Oświadczenie – wersja aktualna. Pobierz >

Najważniejsze zasady

 1. Redakcja przyjmuje wyłącznie artykuły wcześniej niepublikowane, jak i niezłożone nigdzie w tym celu.
 2. Jeden artykuł naukowy nie może mieć więcej niż 3 autorów.
 3. Artykuł musi być zgodny z profilem naukowym czasopisma scharakteryzowanym na stronie głównej.
 4. Przedmiotem publikacji mogą być: artykuły naukowe, recenzje publikacji naukowych, tłumaczenia publikacji naukowych.
 5. Publikacja w czasopiśmie Refleksje jest nieodpłatna.
 6. Przesłane teksty muszą być zgodne ze standardami etycznymi. Oznacza to, że niedopuszczalne są takie praktyki jak plagiat, guest authorship, ghostwriting.
 7. Każdy artykuł podlega recenzji wewnętrznej, dokonywanej przez redaktorów czasopisma Refleksje, jak i podwójnej recenzji zewnętrznej. Teksty sprawdzane są pod względem poprawności językowej, metodologicznej i merytorycznej. W przypadku stwierdzenia braków teksty będę odsyłane autorom. Szczegóły dotyczące procesu recenzowania znajdują się tutaj: http://refleksje.amu.edu.pl/procedura-recenzowania/

Wymagania techniczne:

 1. Czcionka Times New Roman 12 pkt., interlinia 1,5 wiersza.
 2. Marginesy standardowe, tj. 2,5 cm od każdej krawędzi.
 3. Prosimy o usuwanie odstępu po akapicie (domyślnie program Word ma ustawiony odstęp 10 pkt. – powinien być ustawiony na 0 pkt.).
 4. Tekst powinien być wyjustowany.
 5. Nie należy przenosić w tekście pojedynczych znaków z końca wiersza do następnej linii.
 6. Daty należy zapisywać w postaci: 4 czerwca 1989 r., dekady należy zapisywać w postaci: lata 80. XX w.
 7. Imiona i nazwiska w tekście głównym: J. Derrida, przy czym pierwsze wystąpienie danego imienia i nazwiska należy zapisać w pełnym rozwinięciu, np. Jacques Derrida.
 8. Należy zwrócić uwagę na odmienne zastosowanie znaku łącznika, np. nazwiska dwuczłonowe pisać należy przy użyciu łącznika: T. Łoś-Nowak, natomiast w przypadku rozdzielenia części zdania – należy używać myślnika (po obu stronach spacja).
 9. Cytaty powinny być zapisane krojem prostym i znajdować się każdorazowo w cudzysłowie.
 10. Krótkie zwroty obcojęzyczne powinny być zapisane kursywą (de facto, ad rem).
 11. Tytuły książek, monografii, prac naukowych itp. powinny być zapisane kursywą, bez cudzysłowu np. Filozofia nauk społecznych.
 12. Tytuły wydawnictw prasowych i czasopism naukowych powinny być zapisane krojem prostym w cudzysłowie, np. „Krytyka Polityczna”.
 13. Tabele, schematy, wykresy itp. – wyśrodkowane, opatrzone na górze numerem i tytułem (czcionka 12, TNR) oraz u dołu przypisem wskazującym na źródło (wyśrodkowane, czcionka 10, TNR). Odstępy przed i po – 0 pkt.

Wymagania ogólne – budowa artykułu i forma ich składania:

 1. Objętość: artykuły naukowe i tłumaczenia – maksymalnie 15 stron, minimum 8 znormalizowanego maszynopisu (14 400 do 27 000 znaków, w tym spacje i znaki interpunkcyjne), recenzje artykułów naukowych – 3-4 strony znormalizowanego maszynopisu (5400 do 7200 znaków, w tym spacje i znaki interpunkcyjne).
 2. Artykuł musi zawierać wstęp, podrozdziały i zakończenie. Wstęp powinien wyjaśniać cel badawczy, a więc zawierać tezę/hipotezę/pytania badawcze, które w formie wniosków zweryfikowane zostaną w zakończeniu artykułu. Podrozdziały artykułu – wyśrodkowane i pogrubione (12, TNR), nie powinny być ponumerowane.
 3. Pierwsza strona artykułu naukowego powinna być następująca: w lewym górnym rogu imię i nazwisko oraz afiliacja, numer ORCID, następnie wyśrodkowany tytuł w języku polskim i angielskim.
 4. Na końcu tekstu: streszczenia w języku polskim i angielskim o objętości do 800 znaków każde oraz słowa kluczowe (w języku polskim i angielskim, maksymalnie 5), a także nota o autorze (w języku polskim), nie przekraczająca 500 znaków, format: imię i nazwisko [adres email] – treść noty.
 5. Teksty przyjmujemy wyłącznie w formie elektronicznej, w formacie Microsoft Word (DOC, DOCX) lub OpenOffice (ODT). Należy je kierować na adres e-mail: refleksje@amu.edu.pl.
 6. Autorzy wszystkich nadesłanych materiałów zobowiązani są do przesłania na adres redakcji podpisanego oświadczenia o przekazaniu praw autorskich do publikacji, o samodzielnym przygotowaniu tekstu i o jego oryginalnym charakterze – http://refleksje.amu.edu.pl/wp-content/uploads/2018/12/oswiadczenie-08-12-2018.docx.

Przypisy

W czasopiśmie Refleksje stosujemy przypisy harwardzkie, które polegają na podawaniu źródeł bezpośrednio w tekście, w formie nawiasów półokrągłych zawierających nazwisko autora, rok wydania oraz stronę.

Np. (Nowak, 2019, s. 55)

Nazywane są one również przypisami śródtekstowymi, gdyż w przeciwieństwie do przypisów oksfordzkich, przypisy dolne nigdy nie są przypisami źródłowymi. Przybierają one wyłącznie formę przypisów polemicznych i dygresyjnych.

Przykładowe zapisy :

 • (Nowak, 2019, s. 55) – książka lub artykuł naukowy jednego autora.
 • (Nowak, Kowalski, Zalewski, 2018, s. 44-45) – książka lub artykuł kilku autorów.
 • (Politologia…, 2016) – źródło, którego autora nie jesteśmy w stanie wskazać – podajemy wówczas wyłącznie pierwsze słowo tytułu kursywą oraz jeśli to możliwe datę publikacji.
 • (Amnesty International, 2017) – raporty i opracowania wydane przez organizacje, firmy, instytucje międzynarodowe itd.
 • (Ustawa z 2 stycznia 2005 r.), (Zarządzenie Prezesa Rady Ministrów z 5 grudnia 2017 r.) – akty prawne.

W przypadku, gdy korzystamy z tego samego dzieła w dwóch następujących po sobie przypisach stosujemy łac. ibidem lub „tamże”. Skróty te pozwalają wskazać ostatnio cytowaną pozycję w uproszczony sposób, gdy jest to istotne np. ze względu na zmianę strony dzieła, na którą się powołujemy.

Uzupełnieniem przypisów harwardzkich jest bibliografia załącznikowa, która musi znaleźć się na końcu artykułu. Dzięki niej czytający artykuł ma możliwość znaleźć szczegółowe dane co do dzieła, z którego w danym fragmencie korzystał autor tekstu.

Bibliografia załącznikowa:

Pozycje muszą być ułożone w porządku alfabetycznym. W przypadku powtarzającej się daty wydania publikacji tego samego autora należy zastosować porządek chronologiczny poprzez dodanie małych liter np. (2003a, 2003b, 2003c).

Prosimy wzorować się na adaptacji reguł APA dla języka polskiego (szczegóły: http://liberilibri.pl/harasimczuk).

Przykładowe zapisy:

 • Barber B. R. (2003), Strong Democracy Participatory Politics for a New Age, University of California Press, Berkeley-Los Angeles-London.
 • Friedent L. A. (1998), New Citizenship, „Media & Society”, vol. 18, nr 2.Inquiry into Democracy. Report(2003), Parliament of Victoria, http://www.parliament.jhgiutiguigui,html.
 • Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia1997 r., Dz. U. 1997, nr 78 poz. 483.
 • Kowalski P. (2008), Rozwój cywilizacji, Wydawnictwo ABC, Warszawa.
 • Krasuski K. (2009), Nowy pomysł na prywatyzację giełdy, „Rzeczpospolita” z dnia 27.11.2009r.
 • Miserez M.-A., Switzerland: a country of politicians, 24.08.2009, Swissinfo.ch, http://www.swissinfo.ch/eng/specials/switzerland_for_the_record/world_records/Switzerland:_a_country_of_politicians.html?cid=669352, 15.10.2012.
 • Nowak R. (1999), Władza i demokracja, [w:] Demokracja i władza, red. J. Kowalski, Wydawnictwo XYZ, Warszawa.
 • Rybińska A. „Nie” dla rozbrojenia narodu, 14.02.2011, „Rzeczpospolita”, http://www.rp.pl/artykul/611851_-Nie–dla-rozbrojenia-narodu.html. 15.10.2012